ระบบบัญชีแยกประเภท

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก หรือลบข้อมูลรหัสบัญชีแยกประเภท และเก็บประวัติการแก้ไขได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลในการแบ่งข้อมูลรหัสบัญชีเป็นหมวดหมู่ของบัญชี
 • สามารถสร้างโครงสร้างผังบัญชีตามที่ต้องการได้
 • สามารถกำหนดลงบัญชีแยกประเภทได้
 • สามารถกำหนดรหัสบัญชีได้
 • สามารถรองรับการกำหนดบัญชีเดียว แต่แยกตามมิติต่างๆ ตามที่กำหนดได้ เช่น ตามกลุ่ม กิจกรรม ตามหน่วยงาน เป็นต้น
 • สามารถแยกประเภทสมุดรายวันได้ตามที่ต้องการ
 • สามารถรองรับอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ไม่จากัด
 • สามารถรองรับการทำ Template รายการที่เกิดซ้ำๆ กัน
 • สามารถกำหนดการลงรายการบันทึกบัญชี เช่น รหัสบัญชีลูกหนี้ /เจ้าหนี้  กลุ่มสินค้า/สินค้า รายการสินทรัพย์
 • ระบบจะบันทึกรายการโดยอัตโนมัติ จากการเชื่อมโยงของระบบอื่นๆ
 • สามารถดูข้อมูลต้นทางจากรายการบันทึกบัญชีได้
 • สามารถรองรับการวิเคราะห์งบการเงินได้ตลอดเวลาทันทีทันใด (Real Time)
 • สามารถรองรับการวิเคราะห์รายการทางบัญชีทุกประเภทตามมิติที่กำหนด เช่น ตามกลุ่มกิจกรรม ตามหน่วยงาน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการปันส่วนให้กับแผนกต่างๆ ตามโครงสร้างของหน่วยงานหรือตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน เช่น Profit Center, Cost Center, Project Center เป็นต้น*
 • สามารถออกรายงานด้านบัญชีได้ เช่น รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานงบกำไรขาดทุน แยกตามกลุ่มกิจกรรมและหน่วยงาน รายงานงบดุล รายงานงบการเงินเปรียบเทียบตามช่วงเวลา
 • สามารถแต่งงบการเงินได้

*กำลังพัฒนาจะแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2561

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *