Our Core Team

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการวางระบบในการพัฒนาโอดู

คุณ ประภากร เสาเกลียว
คุณ ประภากร เสาเกลียว
ผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) / ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ
คุณ พิเชษฐ์ บุญธรรม
คุณ พิเชษฐ์ บุญธรรม
ผู้บริหาร / ผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ /ผู้จัดการฝ่ายวางระบบบัญชี ERP

Perfect Blending will help you to acquire, implement, extend and support Odoo. Odoo Accounting powered by Perfect Blending