รับวางระบบบัญชี ERP

ด้วย odoo

รับวางระบบบัญชี ERP ด้วย Odoo (โอดู) ให้คำปรึกษา วางระบบและพัฒนา ระบบ ERP ด้วย Odoo ERP Solution
เราคือผู้เชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ให้บริการ odooรับวางระบบบัญชีด้วย OdooWork From Home

Branding

We breathe life into your company story, developing branding that advances your message and forms a distinct image. While each phase moves your brand.

Positioning

Brand DNA

Messaging

Logo Mark

Brand Development

Branding

We breathe life into your company story, developing branding that advances your message and forms a distinct image. While each phase moves your brand.

Positioning

Brand DNA

Messaging

Logo Mark

Brand Development

Branding

We breathe life into your company story, developing branding that advances your message and forms a distinct image. While each phase moves your brand.

Positioning

Brand DNA

Messaging

Logo Mark

Brand Development

Perfect Blending ได้พัฒนาขีดความสามารถของโอดูให้รองรับระบบบัญชีไทย สรรพากร และพัฒนาฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆให้รองรับต่อกระบวนการทำงานจริง

โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการวางระบบในการพัฒนาโอดู