ระบบทะเบียนสินทรัพย์

ระบบทะเบียนทรัพย์สินodoo erp

 • สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก หรือ ลบ ข้อมูลหลักของสินทรัพย์
 • สามารถกำหนดข้อมูลหลักของสินทรัพย์ถาวร เช่น รหัสสินทรัพย์ หมวดสินทรัพย์ เลขทะเบียน รายละเอียด สถานที่/ห้องที่จัดเก็บ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อผู้รับผิดชอบ กำหนดอัตราคิดค่าเสื่อมราคา
 • สามารถกำหนดวิธีคิดค่าเสื่อมราคาตามหมวดสินทรัพย์หรือรายตัวได้
 • สามารถกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบวิธีเส้นตรง และวิธีอื่นๆ โดยกำหนดอัตราคิดค่าเสื่อม ราคาตามประเภทสินทรัพย์และสามารถแก้ไขอัตราคิดค่าเสื่อมราคาเอง
 • การคิดค่าเสื่อมราคาจะคิดเป็นแบบรายวัน
 • สามารถกำหนดหมวดสินทรัพย์ได้และสามารถผูกรหัสบัญชีต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ได้
 • สามารถบันทึกรายละเอียดประวัติการบำรุงรักษาสินทรัพย์ได้
 • มีระบบการซ่อมบำรุงและกระบวนการซ่อมบำรุง เช่น การแจ้งซ่อม การส่งซ่อม
 • สามารถบันทึกการจำหน่ายสินทรัพย์ได้โดยตรงจากทะเบียนสินทรัพย์
 • สามารถบันทึกข้อมูลสถานะของสินทรัพย์ได้ เช่น กำลังซ่อม รอตัดจาหน่ายสถานะ ได้
 • สามารถดึงค่าเสื่อมราคาไปบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทได้ทั้งแบบอัตโนมัติและทำด้วยตัวเอง
 • สามารถอ้างอิงเลขที่เอกสารทางบัญชีในข้อมูลหลักสินทรัพย์ถาวรได้
 • ระบบมีแดชบอร์ดแสดงรายการค่าเสื่อมของสินทรัพย์แต่ละตัว
 • รายงานทะเบียนสินทรัพย์ แยกตามหน่วยงาน ชื่อผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง
 • รายงานทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา และสามารถเรียกค่าเสื่อมราคาสะสมย้อนหลังได้
 • รายงานจำหน่ายสินทรัพย์/โอนย้ายสินทรัพย์/ประวัติการซ่อมแซม
 • มีรายงานคำนวณค่าเสื่อมราคาตามช่วงเวลา
 • มีรายงานการตรวจนับสินทรัพย์ เพื่อตรวจว่าสินทรัพย์แต่ละรายการเหลืออยู่จริง อยู่ที่ไหน เพื่อปรับปรุงข้อมูลตามจริง *

*กำลังพัฒนาจะแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2561

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *